Brutus Somnus

zlo�en� sk��ky: ZMMP, SMP 1, SP, RH-E,  OB 1, OB 2

  stopa poslu�nos� �peci�lne cviky spolu zn�mka potvrdenie
o sk��ke

 ZMMP  

47 36 43 126 D

SMP 1

99 100 82 281 VD

RH-E

74 90 - 164 D

SP

- 188 - 188 VD  

OB 1

- 254 - 254 VD

OB 2

- 205 - 205 D  

OB 2

- 254 - 254 VD

 

5.7.2008 - Majstrovstv� Slovenska mal�ch plemien Ko�ice

 Brutus Somnus - pod�a SMP 1 - 2.miesto + �spe�ne zlo�en� sk��ka SMP 1

  stopa poslu�nos� �peci�lne cviky spolu

SMP 1

99 100 82 281

Najlep�ia stopa a najlep�ia poslu�nos� pretekov - 100 b. !!!

 

 

bodovacia karta -  

potvrdenie o sk��ke 

 

7.7.2007 - Majstrovstv� Slovenska mal�ch plemien Ko�ice - 2.miesto

  stopa poslu�nos� �peci�lne cviky spolu

SMP 1

84 93 59 236

bodovacia karta -  

  30.9.2006 - sk��ky z�chran�rskych psov Ko�ice

Brutus Somnus - �spe�ne zlo�il sk��ku RH-E


 

 

 

  �peci�lne cviky poslu�nos� a obratnos� spolu
 
zn�mka

RH-E

74 90 164 D

 

1.7.2006 - Pretek mal�ch plemien Ko�ice - pod�a SMP 1

Brutus Somnus - 4.miesto

poslu�nos�

str�enie predmetu

  stopa
trace
poslu�nos� obedience �peci�lne cviky special exercise spolu
total

SMP 1

96 80 49 225

bodovacia karta - 1.strana  2. strana

 

 20. - 21.5.2006 - GRAND PRIX Vrbov�

Brutus Somnus - Majster Slovenska v poslu�nosti - sk��ka SP - 188 b.
 

27.8.2005 - sk��ky Handlov� - zlo�il sk��ku ZMMP - fulfiled exam ZMMP

  stopa
trace
poslu�nos� obedience �peci�lne cviky special exercise spolu
total

 ZMMP

47 36 43 126

2.7.2005 - Ko�ick� pretek mal�ch plemien - kateg�ria ZMMP
                - 1. miesto + najlep�ie �peci�lne cviky - 1. place + the best special work

 

  stopa
trace
poslu�nos� obedience �peci�lne cviky special exercise spolu
total

 ZMMP

45 48 50 143