1.1.2010 - video stopy - Cero a Daro

S Cerkom sme sa rozhodli, e sa tohto roku ukáme na IPO 3, tak sme zahájili prípravu...

stopa po týdennom "rýchlokurze", stará50 minút, terén - pred 5 dami tam bol ešte potok :-)

 a kee aj s Darkom máme nejaké pllány, stopuje aj on...

13.12.2009 - skúšky OBEDIENCE - Brutus Somnus zloil  OB 3

...zo za�iatku to vyzeralo, �e aj bez tr�ningu sa dej� z�zraky, ale potom pri�li 2 nuly a boli sme v realite (nepresko�enie prek�ky + zl� identifik�cia)... v�sledok D - 218,5 b.

 privolanie z �ahu - 8,5 b.

( cvik, za ktor� dostal v BA 0 b., lebo ma nepo�ul :-( )


9.-11.10.2009 -  Majstrovstv� sveta OBEDIENCE Bratislava

s Brutusom Somnus sme sa rozhodli zhosti� zodpovednej �lohy a reprezentova� Slovensk� republiku.

Vedeli sme, �e to nebude �ahk�, ke�e doteraz pretekal v relat�vne "ruchovo sterilnom" a tr�vnatom  prostred�.  Napriek tomu sa v obecenstvom preplnenej hale nestratil - i ke� miestami ohluchol :-))  a hoci sme z�skali p�r 0 b., Binko mi urobil rados�. Ver�me, �e bud�cnos� bude �spe�nej�ia...

Ve�k� po�akovanie vyslovujem zakladate�om Obedience na Slovensku - p. Ing. Inge Tk��ovej a p. Ing. Palovi Tam�imu, ktor� ma podporovali a v�emo�ne pom�hali...

certifik�t:

 ch�dza pri nohe - 0 - 0 - 5,5 b.

odlo�enie za pochodu -  8 - 7 - 7 b.

vysielanie vpred do �tvorca - 6 - 6 - 6 b.

aport skokom, kovov� aport - 7 - 6,5 - 8 b.

na z�ver jedno video za 0 - 0 - 0 b., ale zahral to dobre :-)

identifik�cia predmetu

 

19.-20.9.2009 -  Majstrovstv� Slovenska OBEDIENCE Mal� Lap�

Cerberus Somnus kateg�ria OB 1 - 1. miesto - Majster SR

Brutus Somnus kateg�ria OB 3 - 3. miesto

5.7.2009  - Brutus Somnus - video a Cerberus Somnus - video zo sk��ok OB

4.7.2009 -  Majstrovstv� Slovenska mal�ch plemien Ko�ice

 

Britney Spears z �ardanu - kateg�ria SMP 2 - 1. miesto - Majster SR

Brutus Somnus - kateg�ria SMP 1 - 1.miesto + obh�jil 100 b. poslu�nos�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.6.2009 - sk��ky OBEDIENCE Ko�ice

Brutus Somnus zlo�il  OB 2 na VD - 254 b.   - video

Cerberus Somnus zlo�il  OB 1 na D - 214 b.  - video

Cerberus

�al�ie fotky (zdroj: www.fotohd.sk)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.5.2009 - v�sledok RTG  Ugan Anrebri - DBK -  A, DLK  - A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.5.2009 - sk��ky OBEDIENCE - Brutus Somnus zlo�il  OB 2 
( s kon�tatovan�m, �e testoster�n prenik� hemato-encefalickou bari�rou, si sk��ku radi zopakujeme :-))
 trochu pozerate�n� video zo sk��ky tu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.5.2009 - Oblastn� v�stava Ko�ice - Ugan Anrebri a Urf Anrebri - obaja z�skali v triede mlad�ch VD - rozhodca p. F.P. Knaul  (SV)

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.3.2009 - nov� video

28.12.2008 - nov� foto a video

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2008 - nov� fotky a vide� - Brutus Somnus - obedience

fotogal�ria - uk�ky obedience

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2008 - sk��ky OBEDIENCE - Brutus Somnus zlo�il  OB 1  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.2008 - Majstrovstv� Slovenska mal�ch plemien Ko�ice

 Brutus Somnus - pod�a SMP 1 - 2.miesto

  stopa poslu�nos� �peci�lne cviky spolu

SMP 1

99 100 82 281

Najlep�ia stopa a najlep�ia poslu�nos� pretekov - 100 b. !!!

bodovacia karta -  

potvrdenie o sk��ke 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.-29.6.2008 - Majstrovstv� SR S�CHNO - �ilina-Z�vodie

Aimy Gr�tkina z�hrada zapo�i�an� Sandre Hinerovej - obsadili 2. miesto na Majstrovstv�ch ml�de�e pod�a SVV 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.3.2008 - Semin�r OBEDIENCE v �amor�ne

s Brutusom Somnussom sa z��astnila historicky prv�ho semin�ru Obedience na Slovensku. Usporiadal ho KKSI Bratislava na cvi�isku PO&VA �amor�n

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-4.11.2007 - Pretek o poh�r rektora UVL pod�a IPO 3

Harry od H�jo�ky -  IPO 3 - 80, 85, 80 - spolu 245b. - 3. miesto

 

28.10.2007 - nov� video Aimy Gr�tkina z�hrada

28.10.2007 - nov� vide� nemeck�ch ov�iakov

21.10.2007 - nov� fotky nemeck�ch ov�iakov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.9.2007 - Puti�ov memori�l Ko�ice

Harry od H�jo�ky -  IPO 3 - 18*, 94, 86 - spolu 198b. - 2. miesto
* s opr�vnen�m n�rokom na n�hradn� stopu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.7.2007 - Majstrovstv� Slovenska mal�ch plemien Ko�ice

 Brutus Somnus - pod�a SMP 1 - 2.miesto

  stopa poslu�nos� �peci�lne cviky spolu

SMP 1

84 93 59 236

bodovacia karta -  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.6.2007 - bonit�cia Ke�marok - Harry od H�jo�ky - rebonit�cia

5 V 5 / 5 5 P I. trieda chovnosti do�ivotne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.-27.5.2007 - Harry od H�jo�ky - Kvalifika�n� pretek MS WUSV+FCI - 2.kolo, Vranov nad Top�ou - IPO 3: 75 , 76,  84 - spolu 235b. -  15 . miesto

 kontrol�k  5MB   

�al�ie video z Vranova: 

odlo�enie v stoji 11 MB

aport 7 MB  

vysiela�ka 7 MB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.5.2007 - sk��ky IPO Ko�ice - Harry od H�jo�ky �spe�ne zlo�il sk��ku IPO 2 -           

stopa poslu�nos� obrana spolu

zn�mka

94

96

94

284

VD

29.4.2007 - pridan� aktu�lne fotky do sekcie ODCHOVY

20.4.2007 - pridan� fotky aj tu aj tu

 

2.4.2007 - pridan� video z bonit�cie Harry od H�jo�ky - tu

1.4.2007 - v�etky �teniatka zo spojenia Aimy Gr�tkina z�hrada + Harry od H�jo�ky
                         u� maj� nov�ch majite�ov

CERBERUS SOMNUS

19.3.2007 - pridan� nov� fotky �teniatok tu

18.2.2007 - nov� fotky �teniatok + sekcia ODCHOVY

11.2.2007 - narodenie �teniatok  Aimy Gr�tkina z�hrada + Harry od H�jo�ky

10.2.2007 - vlo�en� video z bonit�cie Aimy Gr�tkina z�hrada

13.12.2006 � krytie Aimy Gr�tkina z�hrada + Harry od H�jo�ky

 


 

29.10.2006 - Pretek o poh�r rektora UVL pod�a IPO 1  -

Aimy Gr�tkina z�hrada - 3. miesto  
Harry od H�jo�ky -  1. miesto  
 

28.10.2006 - Aimy Gr�tkina z�hrada - bonit�cia Sabinov - b.k�d: 5CV5/55 P


15.10.2006 - Cathy �i-Vla vyd�chla naposledy...


30.9.2006 - sk��ky z�chran�rskych psov Ko�ice 

Brutus Somnus - �spe�ne zlo�il sk��ku RH-E


1.7.2006 - Pretek mal�ch plemien Ko�ice - pod�a SMP 1

Brutus Somnus - 4.miesto  
bodovacia karta - 1.strana  2. strana


20. - 21.5.2006 - GRAND PRIX Vrbov�

Brutus Somnus - Majster Slovenska v poslu�nosti

 

18.3.2006 - bonit�cia Klubu chovate�ov plemena brad�� Nitra

Brutus Somnus - zaraden� do chovu, bonita�n� k�d 00/7A/5

 

18.3.2006 - �peci�lna v�stavu brad��ov Nitra

Brutus Somnus - trieda pracovn� - V1

 

19.3.2006 - N�rodn� v�stava psov Nitra

Brutus Somnus - trieda pracovn� - V1, CAC

 

 6.11.2005 - Medzin�rodn� v�stava psov Nitra

Brutus Somnus - trieda stredn� - V1, CAC, CACIB, BOB

 

5.11.2005 - Klub chovate�ov plemena brad�� - vyhodnotenie uplynulej sez�ny

Naj�spe�nej�� jedinci vo v�kone:

Britney Spears z �ardanu - 2. miesto

Brutus Somnus - 3. miesto

Brutus a Britney na MSR

 

Brutus Somnus, Briseida Somnus - foto vo veku 4 t��dne

                                                  - spolo�n� fotky